Fundusze Unijne

B.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 22.07.2020 r. podpisała umowę
na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy
B.S. Sp. z o.o. w Czaplinku” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel projektu:
Projekt dotyczy wsparcia średnich przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia im płynności finansowej, jak również wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielona
na podstawie programu nr SA. 57015 (2020/N).

Planowane efekty:
Wykorzystanie dotacji na wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie z umową
o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, celem niezaprzestania działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. od 01.07.2020 do 30.09.2020.

Wartość projektu:                                 297 287,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:           Dofinansowanie stanowi 100% kwoty 297 287,40 PLN