1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

BS Sp. z o. o.

Ul. Poznańska 23

78-550 Czaplinek

b.olszewska@bsczaplinek.pl

Tel.: 94 375-32-68

 2. Opis przedmiotu zamówienia*

 Układ chłodzenia składający sie z dwóch obiegów:
 - obieg chłodznia maszyn - 33 wtryskarek. Nowa instalacja na bazie istniejących urządzeń chłodniczych. Rurociągi o średnicy wewnętrznej 140 mm dla głównego kolektora w ciągu na długości  hali. Zejścia do maszyn o średnicy wewn. 40 mm po jednej parze dla każdej maszyny.

 - obieg chłodznia form wtryskowych. Kompletne rozwiązanie z urządzeniami chłodniczymi o mocy chłodniczej ok. 230 kW. Wymagane parametry: temperatura wody wychodzącej +12oC i wracającej +17oC.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zaoferowanie urządzeń spełniających warunki przedstawione w pkt. 2.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

 Spełnienie wymagań technicznych = 75%

 Cena = 25%

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 Spełnienie wymagań technicznych 0 – 75 pkt.

 Cena 0 – 25 pkt.

6. Termin składania ofert 10 czerwca 2016.

   UWAGA: Wyznaczamy drugi termin składania ofert: 31 sierpnia 2016.

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Brak.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Brak.

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

- Specyfikacja techniczna wraz z ceną.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, dostarczonej mailowo, pocztą lub osobiście na adres Poznańska 23, 78-550 Czaplinek nie później niż do dnia 10 czerwca 2016 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 o godz. 10:00 w biurze BS Sp. z o.o., Poznańska 23, 78-550 Czaplinek.