ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

BS Sp. z o. o.

Ul. Poznańska 23

78-550 Czaplinek

b.olszewska@bsczaplinek.pl

Tel.: 94 375-32-68

 2. Opis przedmiotu zamówienia*

 Wtryskarka hydrauliczna o sile zamykania 1000kN wyposażona w:

- Poziomą jednostką wtryskową mocowaną wychylnie, przemieszczana poziomo prostopadle do osi wtrysku.

- Zespół plastyfikujący 40 mm (bez dyszy).

- Układ sterowania pracą rdzeni, realizujący ruchy równoległe rdzeni i innych zespołów wtryskarki.

- Układ wspomagający usuwanie wyprasek z narzędzia przy użyciu sprężonego powietrza.

- Min. 6 obwodów grzewczych o mocy 2 kW (230 V) każdy, do regulacji temperatury narzędzia.

 Kod CPV 42 00 00 00 – 6. 

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest zaoferowanie urządzenia spełniającego warunki przedstawione w pkt. 2.

4. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

 Spełnienie wymagań technicznych = 75%

 Cena = 25%

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

 Spełnienie wymagań technicznych 0 – 75 pkt.

 Cena 0 – 25 pkt.

6 . Termin składania ofert 10 czerwca 2016

7. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Brak.

8. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia , o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

Brak.

9. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą (jeśli dotyczy)

- Specyfikacja techniczna wraz z ceną.

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, dostarczonej mailowo, pocztą lub osobiście na adres Poznańska 23, 78-550 Czaplinek nie później niż do dnia 10 czerwca 2016 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016 o godz. 10:00 w biurze BS Sp. z o.o., Poznańska 23, 78-550 Czaplinek.

 

 

 

* W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto wymagane jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.